Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend en verbinden geenszins onze firma. Behoudens andersluidende vermeldingen is de geldigheid beperkt tot 1 maand vanaf de verzendingsdatum.

Ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen en/of stalen worden enkel verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en zijn volledig voor zijn rekening. Deze documenten mogen onder geen beding vermenigvuldigd, noch aan derden ter hand gesteld worden.

2. Bestellingen

Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij het begin van uitvoering.

In België zijn onze prijzen, behoudens strijdige vermelding exclusief BTW en exclusief verzendingskosten. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

Het uitvoeren onder welke vorm dan ook van een voorgelegd model, geschiedt uitsluitend op risico van de besteller. Wij wijzen derhalve iedere verantwoordelijkheid af inzake burgerlijke vervolgingen wegens namaak of auteursrechten. De besteller wordt geacht het recht te hebben verworven bij de eigenaar van het model of de houder van het auteursrecht.

Voor gebeurlijke schade aan of verlies van originelen en van voorwerpen die aan de klant toebehoren en bij ons in bewaring gelaten worden, wordt elke verantwoordelijkheid afgewezen. Het risico kan door een verzekering worden gedekt indien de klant dit schriftelijk vraagt, doch de premie dient aan de klant aangerekend te worden.

Ingeval van een foutieve levering of van een vergissing, onder welke vorm dan ook, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het hermaken van het werk. De koper ziet af van welke bijkomende schadevergoeding ook.

3. Leveringstermijnen

Het vermelden van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

4. Klachten

Om geldig te zijn dienen klachten bij ons bij aangetekende brief toe te komen (a) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na levering van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking van dit gebrek ten laatste 1 maand na de levering.

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Geen enkel product mag worden teruggestuurd, zonder ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord.

Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot vervanging van de zaak en, indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs.

5. Betalingen

Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermeldingen op de factuur, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voort gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

6. Eigendomsvoorbehoud

Tekeningen, graveermodellen, matrijzen, programma’s e.d. vereist voor uitvoering der ontvangen bestellingen, en door ons, of in onze opdracht door derden, vervaardigd, blijven onze uitsluitende eigendom. Zij zullen nochtans uitsluitend ten behoeve van de klant bij ons bewaard blijven.

De geleverde goederen blijven eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen. Bij niet-betaling kunnen wij tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.

7. Annulering

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.

8. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout behoren.

×

Menu

Smart Token

We have a website in your country.

We recommend to visit the local website for accurate prices & faster support.

Visit {{country_url}}
or stay on https://www.b-token.nl.