Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door b-token gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met de huidige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijke door b-token werden aanvaard.

1. Aanbod

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Zij worden pas bindend na bevestiging van de bestelling en na ontvangst van de orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail door b-token.

Behoudens andersluidende vermeldingen, is de geldigheid van de offertes beperkt tot 1 maand vanaf de opmaakdatum.

Het online aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als b-token gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden b-token niet.

2. Bestellingen

De bestellingen gebeuren online of per e-mail. De koper krijgt een bevestiging en een overzicht van zijn bestelling per e-mail.

Onze prijzen zijn, behoudens strijdige vermelding, exclusief BTW en exclusief verzendingskosten. We hebben het recht om onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van een overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

Het uitvoeren onder welke vorm dan ook van een voorgelegd model, geschiedt uitsluitend op risico van de koper. Wij wijzen derhalve iedere verantwoordelijkheid af inzake burgerlijke vervolging wegens namaak of auteursrechten. De koper wordt geacht het recht te hebben verworven bij de eigenaar van het model of de houder van het auteursrecht.

In geval van een foutieve levering of van een vergissing, onder welke vorm dan ook, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het hermaken van het werk. De koper ziet af van welke bijkomende schadevergoeding ook.

3. Betalingen

Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermeldingen, vooraf te betalen. Goederen worden pas geleverd na ontvangst van de betaling.

De betalingen gebeuren online, per overschrijving of contant in het b-token kantoor. De online betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een secure server.

4. Leveringstermijnen

De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering geeft in geen geval aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van b-token tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen. Bij niet-betaling kunnen wij tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.

6. Annulering

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding van b-token.

7. Klachten

Om geldig te zijn dienen klachten bij b-token schriftelijk of via e-mail toe te komen en schriftelijk erkend te worden door b-token.

Geldige klachten:

a) In geval van klacht wegens niet-conformiteit van de levering en zichtbare gebreken – ten laatste acht dagen na levering van de goederen.

b) In geval van klacht wegens verborgen gebreken – acht dagen na het vaststellen van het gebrek en ten laatste 6 maanden na de levering van de goederen.

Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkel product mag worden teruggestuurd, zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van b-token.

Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot vervanging van de bestelling en, indien niet mogelijk, tot terugbetaling van het verkoopbedrag.

Onze contactgegevens:
b-token bv
Veldenstraat 14 bis
2470 Retie
België
[email protected]

8. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout behoren.

9. Persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij b-token wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door b-token worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij b-token en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper kan hiervoor contact opnemen met [email protected]. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

10. Retourzendingen

Je hebt het recht om tot 14 dagen na ontvangst van bestelling de goederen te retourneren. Hiervoor kan je contact met ons opnemen via e-mail [email protected].

Als je meerdere goederen hebt besteld, begint de termijn van 14 dagen na ontvangst van het laatste artikel. Het te retourneren product moet je binnen 14 dagen na akkoord terugsturen.

Als je gebruikt maakt van het herroepingsrecht, dienen de goederen ongeschonden te zijn en moeten ze in hun originele verpakkingen zitten. Na afstemming per e-mail of telefoon kunnen de goederen teruggestuurd worden. Na ontvangst van de goederen wordt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour vanaf jouw adres naar b-token zijn voor eigen rekening.

Uitzonderingen – producten die je niet kan retourneren, tenzij onjuiste of niet zoals beschreven goederen geleverd worden:

  • Producten op maat gemaakt van de klant;
  • Producten met een personalisatie van de klant:
  • Producten die duidelijk aantoonbaar werden gebruikt door de klant.

Retouradres: b-token, Veldenstraat 14 bis, 2470 Retie, België.

×

Menu

Smart Token

We have a website in your country.

We recommend to visit the local website for accurate prices & faster support.

Visit {{country_url}}
or stay on https://www.b-token.nl.